عاجل .. رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي يصدر قرارات جمهورية جديدة في المحكمة العليا ووزاة الدفاع .. نص القرارات

صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد القاضي مهدي علي محمد فصيع محاميا عاما للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة ويرقي إلى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وفي السياق ذاته صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٣م، بشأن تعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.

قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعيين القضاة المبينة أسمائهم أعضاء في المحكمة العليا وهم:

١ ـ  هشام عبداللاه عمر الجفري
٢ـ ناصر صالح محسن زياد الذيب
٣ ـ نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي
٤ ـ مختار محمد احمد عبدالرب
٥ ـ عدنان محمد احمد عبدالغني
٦ ـ سلطنة محمد سيل عبيد
٧ ـ عياش الصغير علي احمد الشامي
٨ ـ عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني
٩ ـ احمد محمد عبدالغفار الحمودي
١٠ ـ محمد عبده اسعد العريقي


١١ ـ عبدالكريم عبده شرف الحمادي
١٢ ـ اكرام احمد حسين العيدروس
١٣ ـ رشيد احمد مجاهد صالح
١٤ ـ أحلام محمد احمد مقبل
١٥ ـ نبيلة احمد محمد حسن
١٦ ـ محمد مهدي طاهر الريمي
١٧ ـ خالد علي عبدالله البغدادي
١٨ ـ عبدالقوي حسين قاسم عمر
١٩ ـ احمد علي ناصر علي

٢٠ ـ علي صالح محسن الحمادي
٢١ ـ صالح علي صالح باوقيد
٢٢ ـ خالد احمد صالح العكر
٢٣ ـ صادق سعيد مدهش هزاع المروني
٢٤ ـ علي حسن علي يحيى
٢٥ ـ كفاح سعيد عوض احمد
٢٦ ـ علي حسين محمد عسكر
٢٧ ـ عبدربه حسين احمد صالح العسيلي
٢٨ ـ محمد علي ابكر كديش
٢٩ ـ نصر حزام فارع سيف

٣٠ ـ فهد عبدالله محمد حاتم
٣١ ـ نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
٣٢ ـ حمير محمد احمد ناجي باقيس
٣٣ ـ ناصر حيدرة احمد السعيدي
٣٤ ـ فاطمة علي صالح محمد الحجي
٣٥ ـ اتحاد محسن علوي فريد
٣٦ ـ كفاح محمد منذوق عوض
٣٧ ـ قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس
٣٨ ـ عامر صالح احمد مثني المكلاني
٣٩ ـ صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي
٤٠ ـ ناصر عبدربه ناصر النخعي

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أخبار ذات صلة

‫22 تعليقات

 1. Hey there,

  Was looking at your site today and I thought this would probably interest you.

  Are you tired of traditional virtual assistants who lack the expertise to handle complex tasks? Feeling overwhelmed by the thought of diving into generative AI? We’ve got the game-changing solution you’ve been waiting for: Myaa’s AI-Powered Personal Support Agents.

  Imagine the best of both worlds: a personal assistant who’s a live professional expert at leveraging the power of thousands of AI Agents. That’s exactly what you get with Myaa. Our AI-Powered Personal Support Agents are trained to perfection in writing excellent prompts and harnessing the capabilities of our AI Agents.

  But here’s the best part: we’re offering a one-week free trial for you to experience the transformative capabilities of our agents firsthand. No obligations, no strings attached. Just a chance to see how our AI-Powered Personal Support Agents, the experts in leveraging AI technology, can revolutionize the way you manage your business.

  Don’t miss out on this exclusive opportunity. Click below to schedule a call and claim your one-week free trial:

  https://bit.ly/Free-AI-Powered-Support-Agent

  During the call, our experts will guide you through the process and pair you with the perfect Myaa AI-Powered Personal Support Agent for your business. Say goodbye to inefficiency and hello to expert assistance.

  Get started now and unlock the full potential of generative AI with Myaa’s AI-Powered Personal Support Agents.

  Cheers,

  Andre Clarke
  Business Development
  Myaa

 2. Hi,

  I wanted to reach out as a representative of Verti Group International, your secret weapon for enhancing your online presence and dominating the search engine rankings.

  Let’s face it. SEO can be a mysterious and ever-changing landscape, leaving you feeling lost and overwhelmed. But fear not! Our team of experts, who have been doing this for 12 years, is here to guide you.

  Unlock the potential of your website with our free, in-depth review. We’ll identify areas for improvement and provide you with a roadmap to optimize your site. Take the first step towards SEO success today!

  Click here: –> https://bit.ly/verti_group

  Looking forward to propelling your online visibility to new heights.

  Best regards,

  Isabella Garcia
  Verti Group International

  P.S. Don’t miss out on this exclusive opportunity. Claim your free website review now!

 3. Hello,

  I was looking at your site and wanted to ask if you would be interested in getting one-hundred thousand emails sent out within 48 hours for just $48 – we call it our 48-Special.

  I’m with HiveMailers, we use a robust email system to get clients daily leads and/or sales 24/7.

  WE DO ALL THE WORK:

  – We create the content for the email(s).
  – We provide the email list (contacts).
  – We forward leads to you daily.
  – We manage your email campaigns 24/7.
  – We make changes to the list and content until we get results.

  Just imagine, getting hot leads within days of getting started with us.

  You might be wondering if our system works, well if you are reading this message, it works.

  Get started now!!!!! We will send one hundred thousand emails for just $48

  Book a 10 min call with me now: https://bit.ly/hive-48-special

  NOTE: To buy an email list and hire an in-house email manager to run your campaign (like our system) would cost around $3,500 a month, but with us, you pay just $48. So, you save over $3,450.

  This offer is good for the first 20 clients, don’t miss out. Book appointment now: https://bit.ly/hive-48-special

  Sincerely,
  Michael

 4. Hey there!

  I hope you’re doing great. My name is Amelia Suckley, and I’m reaching out on behalf of dti Publishing Corp. We have an exciting product that will change the way you prepare for your certification exams, ensuring you pass with confidence.

  Introducing CertBlaster – the ultimate solution for young software designers and IT professionals like you who are determined to succeed on their certification exams.

  With CertBlaster, you can access high-quality content, an extensive database of practice questions, and the most sophisticated exam simulation available. We provide engaging, informative, and exam-specific materials that have received a stellar 4-star rating on Trustpilot. ✨

  For a limited time, you can save $10 when you sign up for CertBlaster. Simply use the special offer code “SAVE10” at checkout to take advantage of this fantastic deal.

  Ready to unlock your potential? Click the link below to visit our website and secure your spot:

  https://bit.ly/certblaster

  Remember, this offer won’t last forever, so act fast to save $10 and prepare to conquer your certification exam with confidence. ⏰

  Thank you for considering CertBlaster, and we can’t wait to support you on your journey to success.

  Best regards,

  Amelia Suckley
  dti Publishing Corp.

  P.S. Read testimonials on our website to see how CertBlaster has helped countless IT professionals like yourself achieve their

 5. Hi,

  Are you tired of losing money on credit card fees every month? I’m Chris Caltabiano, the founder of Calta Payments, an all-in-one Merchant Services Provider. We have the perfect solution for your business.

  Many business owners like you are unaware that they could be paying significantly lower fees for credit card processing. With Calta Payments, you can start making money on every transaction instead of losing it to fees. We offer the lowest credit card transaction fees in the industry, guaranteed.

  That’s not all. We also provide top-quality processing equipment and software for seamless transactions and fast customer flows. Our dedicated support team is available 24/7 to assist you with any technical issues or questions.

  Here are the key takeaways:

  1. Lowest fees in the industry or no fees at all – guaranteed never to go up.
  2. Local customer support and 24/7 technical assistance.
  3. Top-quality and reliable processing equipment.
  4. The potential to make money on every transaction instead of losing it to credit card fees.

  To see the savings for yourself, we offer a free “Cost Savings Analysis” comparing your current fees to what you could save with Calta Payments.

  Schedule your appointment today and take advantage of this limited time offer. Join the businesses who are choosing Calta Payments as their preferred Merchant Services Provider.

  Click here: –> https://bit.ly/caltapayments

  Don’t settle for high fees and subpar service. Schedule your appointment with Calta Payments today and start saving on credit card fees immediately.

  Warm regards,

  Chris Caltabiano
  Founder, Calta Payments
  [Phone Number]
  [Website: http://www.CaltaPayments.com]

  P.S. As a bonus, our Merchant Multiplier Program lets you earn additional income by processing transactions through us.

 6. Are you available to come on a podcast as a guest?

  If so, our firm will book you on a podcast within one week.

  If you’re available to do this, I’d also like to repurpose the content from your podcast to provide you and your business, online article features, and video content for social media.

  Placing you on podcasts does require an expense, but the online media features and the repurposed video content we will provide completely on us because this is our first time working together :).

  We are doing this for the first 10 people who reply back to us who qualify because it takes up a good amount of our team’s time.

  The one thing I ask is that you tell me if your business is NOT doing 7+ figures.

  I reached out to you because I think you have a 7+ figure business. Most of the hosts that we have connections with are looking for 7+ figure business owners to interview.

  I want to make sure we don’t lie to them so let me know if you are not.

  So, if you qualify, and want to be booked on a podcast you can chat with our Co-Founder here:

  https://bit.ly/empathyfirm-podcast
  Best,
  Grant
  PS – I won’t see your response on here so if you have a question, please book a call (:

  N6565 Shorewood Hills Rd. Lake Mills WI, 53551
  Email unsubnow1@gmail.com with your website to “unsubscribe” meaning you won’t hear from me again.

 7. Hey there,

  Was looking at your site today and I thought this would probably interest you.

  Are you tired of traditional virtual assistants who lack the expertise to handle complex tasks? Feeling overwhelmed by the thought of diving into generative AI? We’ve got the game-changing solution you’ve been waiting for: Myaa’s AI-Powered Live Agents.

  Imagine the best of both worlds: a personal live administrative assistant who is also an expert at leveraging the power of thousands of AI Agents. That’s exactly what you get with Myaa. Our AI-Powered Live Agents are trained to perfection in writing excellent prompts and harnessing the capabilities of our AI Agents.

  Our Live Agents Combined With Our AI Agents Can:

  • Handle a variety of tasks and projects for you so that your day is more productive.
  • Work as a unified team (Live Agent and AI Agents) to accomplish hundreds of tasks in record time.
  • Follow up on internal/external resources to ensure that there is daily progress.
  • Give you back time to focus on building your business instead of admin tasks.

  … and much, MUCH more!

  But here’s the best part: we’re offering a one-week free trial for you to experience the transformative capabilities of our agents firsthand. No obligations, no strings attached. Just a chance to see how our AI-Powered Live Agents, the experts in leveraging AI technology, can revolutionize the way you manage your business.

  Don’t miss out on this exclusive opportunity. Click below to schedule a call and claim your one-week free trial:

  Click here: –> https://bit.ly/myaa-live-agent

  During the call, our experts will guide you through the process and pair you with the perfect Myaa AI-Powered Live Agent for your business. Say goodbye to inefficiency and hello to expert assistance.

  Get started now and unlock the full potential of generative AI with Myaa’s AI-Powered Live Agents.

  Cheers,

  Andre Clarke
  Business Development
  Myaa

 8. Hello,

  I was looking at your site and wanted to ask if you would be interested in getting two-hundred and fifty thousand (250,000) emails sent out within 48 hours for just $48 – we call it our 48-Special.

  I’m with HiveMailers, we use a robust email system to get clients daily leads and/or sales 24/7.

  WE DO ALL THE WORK:

  – We create the content for the email(s).
  – We provide the email list (contacts).
  – We forward leads to you daily.
  – We manage your email campaigns 24/7.
  – We make changes to the list and content until we get results.

  WHO THIS IS FOR:

  – Companies who offer products/services to businesses (B2B).
  – Companies who provide a product/service with wide appeal (not a small niche).
  – Companies who product/service can be sold across the USA and/or international.

  Just imagine, getting hot leads within days of getting started with us.

  You might be wondering if our system works, well if you are reading this message, it works.

  Get started now!!!!! We will send out two-hundred and fifty thousand (250,000) emails for just $48.

  Take action today and let’s get you some leads. This offer is good for the first 20 clients, don’t miss out.

  Simply book a time to talk on our calendar: https://bit.ly/hivemailer-special

  NOTE: To buy an email list and hire an in-house email manager to run your campaign (like our system) would cost around $3,500 a month, but with us, you pay just $48. So, you save over $3,450.

  Sincerely,

  Michael
  HiveMailers

  Calendar: https://bit.ly/hivemailer-special

 9. Hello,

  I work for Elebands.

  We make ultra-thin, fashionable, all day wearable body weight bands that you put on your wrist, ankle & waist all day to burn up to 1,500 calories, and the best part is, we have bands for sports, casual and formal, so you can wear them with any outfit and look fashionable.

  The problem that most people face, is a tug of war between working out or putting more time in at work, and the worst thing is, most people choose work, and that is why the mortality rate today is so high for executives and the working class.

  That is why we are so excited to solve this problem with our ultra-thin, fashionable, all day wearable body weight bands that allow you to lose weight and get fit no matter where you are and no matter what you are doing.

  Benefits You’ll Get Instantly:
   You’ll burn up to 1,500 calories a day as your body gets more toned.
   You’ll start losing weight the natural way without having to workout.
   You’ll start building more muscles and strength as you just go about your day.

  Imagine getting the body you always wanted, without having to workout at a gym or having to go on a stressful diet. Well now you can, with Elebands.

  Many of our clients are losing 2-3 pounds a week and getting tremendous health benefits.

  Use this coupon code to get 20% off: SAVE-20%-TODAY

  Visit our site now and get the body you always wanted: https://bit.ly/elebands

  Theresa Smith
  Brand Ambassador
  Elebands USA

  GET STARTED NOW: https://bit.ly/elebands

 10. Hello,

  I was on your site today and I wanted to see if you would be open to getting a FREE 7-Day trial of our AI Agents, like ChatGPT, but much better.

  Plus, our plans start as low as $10 per month if you decide to continue.

  Our AI Agents Can:

  • Assist your team with tasks, projects and research, which will increase productivity.
  • Crush to-do list by writing – ads, code, emails, content, sales copy, contracts & more.
  • Give you time to focus on important things instead of handling mundane tasks.
  • Save you time, save you money and make your team much more effective.
  • Make sales calls, take inbound calls and answer support questions (coming soon).

  … and much, MUCH more!

  Watch our video here and see how we can help: https://bit.ly/myaa-trial

  Our clients are saving 20%- 30% on operational costs each month by using our AI Agents to handle hundreds of tasks.

  Claim your FREE Trial Of our AI Agents Now, before this offer ends. Get started here: https://bit.ly/myaa-trial

  Best,

  Susan Karsh

 11. Hello,

  I was looking at your site and wanted to ask if you would be interested in getting two-hundred and fifty thousand (250,000) emails sent out within 48 hours for just $48 – we call it our 48-Special.

  I’m with HiveMailers, we use a robust email system to get clients daily leads and/or sales 24/7.

  WE DO ALL THE WORK:

  – We create the content for the email(s).
  – We provide the email list (contacts).
  – We forward leads to you daily.
  – We manage your email campaigns 24/7.
  – We make changes to the list and content until we get results.

  WHO THIS IS FOR:

  – Companies who offer products/services to businesses (B2B).
  – Companies who provide a product/service with wide appeal (not a small niche).
  – Companies who product/service can be sold across the USA and/or international.

  Just imagine, getting hot leads within days of getting started with us.

  You might be wondering if our system works, well if you are reading this message, it works.

  Get started now!!!!! We will send out two-hundred and fifty thousand (250,000) emails for just $48.

  Take action today and let’s get you some leads. This offer is good for the first 20 clients, don’t miss out.

  Simply book a time to talk on our calendar: https://bit.ly/hivemailer-special

  NOTE: To buy an email list and hire an in-house email manager to run your campaign (like our system) would cost around $3,500 a month, but with us, you pay just $48. So, you save over $3,450.

  Sincerely,

  Michael
  HiveMailers

  Calendar: https://bit.ly/hivemailer-special

 12. Hello Again,

  I sent a message a few days ago but I’m not sure if you received it so I figured I would do a quick follow up with you again.

  I was on your site today and I wanted to see if you would be open to getting a FREE 7-Day trial of our AI Agents, like ChatGPT, but much better.

  Plus, our plans start as low as $10 per month if you decide to continue.

  Our AI Agents Can:

  • Assist your team with tasks, projects and research, which will increase productivity.
  • Crush to-do list by writing – ads, code, emails, content, sales copy, contracts & more.
  • Give you time to focus on important things instead of handling mundane tasks.
  • Save you time, save you money and make your team much more effective.
  • Make sales calls, take inbound calls and answer support questions (coming soon).

  … and much, MUCH more!

  Watch our video here and see how we can help: https://bit.ly/myaa-trial-offer

  Our clients are saving 20%- 30% on operational costs each month by using our AI Agents to handle hundreds of tasks.

  Claim your FREE Trial Of our AI Agents Now, before this offer ends. Get started here: https://bit.ly/myaa-trial-offer

  Best,

  Susan Karsh

 13. Hello,

  Would you be open to the opportunity to reach out to a staggering 1.25 million potential clients on a weekly basis through our highly effective email marketing campaign? And the best part? It’s available to you at an incredibly affordable rate of just $240 per week!

  Plus, as an added bonus, we provide the B2B prospect list so you can effortlessly expand your reach weekly and generate consistent leads and sales.

  I’m with HiveMailers, we use a robust email system to get clients daily leads and/or sales 24/7.

  WE DO ALL THE WORK:

  – We create the content for the email(s).
  – We provide the email list (contacts).
  – We forward leads to you daily.
  – We manage your email campaigns 24/7.

  WHO THIS IS FOR:

  – Companies who sell to businesses (B2B).
  – Companies who provide a product/service with wide appeal (not a small niche).
  – Companies who product/service can be sold across the USA and/or international.

  Just imagine, getting hot leads within days of getting started with us.

  You might be wondering if our system works, well if you are reading this message, it works.

  Get started now!!! For just $240 a week, we’ll send 1.25 million emails weekly.

  Book a 10 min call with us: https://bit.ly/hivemailer-special-240

  NOTE: To buy an email list and hire an email manager to run your campaign (like our system) would cost around $3,500 a month, but with us, you pay just $240 a week. So, you save over $2,000 a month.

  Sincerely,
  Michael

  P.S. This offer is good for the first 20 clients, don’t miss out. Book appointment now:
  https://bit.ly/hivemailer-special-240

 14. Hey,

  I’ll get right to it. I can get you on 3 podcasts/mo, and get you 15 professionally edited short form videos for social media (from the podcast interview), and then get you featured in 3 online publications/mo all done for you.

  We’ve helped 33 clients do just that to build their thought leadership in their specific industry which has helped them:

  – Generate more appointments
  – Close at a higher rate (Because they built authority before the sales call even started)
  – Charge higher prices because people view their company as unique now

  Interested? We can chat here:

  https://calendly.com/empathyfirm/30-min-meeting

  Best,
  Grant

  PS – I won’t see your response on here so if you have a question, please book a call (:

  N6565 Shorewood Hills Rd. Lake Mills WI, 53551
  Email unsubnow1@gmail.com with your website to “UNSUB” meaning you will not hear from me again.

 15. Hey,

  I’m Sean O’Kelly from XAPPDESIGN, and I have some exciting news to make your holiday season even more special. As a small business owner, you understand the importance of a strong online presence, especially during the competitive holiday season.

  That’s why I’m thrilled to offer you our exclusive Holiday Specials, featuring incredible discounts of up to 75% off on our top services. But act fast, these offers are only available for a limited time.

  Here’s what you can take advantage of:

  1️. Professional Online Web Presence Audit, Consulting, Competitive Analysis, and Recommendations: Boost your website’s performance and gain a competitive edge with our comprehensive analysis and recommendations. Get up to 75% off on this service and watch your online presence soar.

  2️. Custom ECommerce Website Builds: Drive sales and capture the holiday shopping frenzy with a custom-built ECommerce website. For a limited time, enjoy up to 50% off on our expert web development services.

  3️. FREE Website Rewrite with ANY Monthly SEO Plan: Elevate your website’s ranking on search engines and attract more organic traffic. When you sign up for any monthly SEO plan (6 months or more), we’ll provide a FREE website rewrite to optimize your content and enhance your online visibility.

  4️. 50% Off Initial Setup Fees of ALL OTHER SERVICES: Whether you’re in need of graphic design, social media management, or any other digital marketing service, now is the perfect time to save big. Enjoy a whopping 50% discount on the initial setup fees of all our other services.

  To take advantage of these amazing offers, simply click the link below:

  Click here: –> https://bit.ly/xappdesign-holiday-specials

  Don’t miss out on these incredible savings. Act now and give your business the gift of a remarkable online presence.

  Remember, these Holiday Specials are only available for a limited time. Click the link above and let’s make this holiday season one to remember for your business.

  Best regards,

  Sean O’Kelly
  XAPPDESIGN

 16. Beylikdüzü Escort olarak insanlarla kolaylıkla anlaşabilen ve girdiği ortama kesinlikle kolayca uyum sağlayabilen bir insanla birlikte olmak benim için önemlidir. Kavgadan ve gürültüden nefret eden bir insan olarak, karşımdaki insanın da aynı şekilde kavgacı olmayan ve kaos ortamını yaratmayan bir insan olmasını istemekteyim. İnsanlara kolay uyum sağlayabildiği gibi arkadaş çevresini seven ve arkadaş çevresinde sevilen bir insan olması da benim için gerekli bir özelliktir. Kesinlikle kavgacı ve huzur bozucu her durumdan kaçınmalıdır. İnsanların özel hayatına saygı duymalı ve kimseye kötü bir söz dahi söylememelidir.

 17. Hello,

  Do you sometimes find yourself in a tug of war between work and fitness? We have the perfect solution for you – Elebands!

  Elebands offers ultra-thin, fashionable body weight bands that seamlessly integrate into your daily routine. Burn up to 1,500 calories a day by simply wearing our bands on your wrist, ankle, and waist. What’s more, we have bands suitable for sports, casual, and formal occasions, ensuring you stay stylish while achieving your fitness goals.

  With Elebands, you no longer have to choose between work and exercise. Our bands enable you to lose weight and get fit regardless of your location or activity. Enjoy these instant benefits:

  1. Burn Calories: Effortlessly burn up to 1,500 calories daily, toning your body as you go about your day.

  2. Natural Weight Loss: Say goodbye to intense workouts and stressful diets. Elebands helps you lose weight naturally.

  3. Build Strength: Develop lean muscles and enhance your strength as you carry out your regular activities.

  Imagine achieving your dream body without stepping foot in a gym or following a strict diet plan. With Elebands, it’s possible.

  Many of our clients are losing 2-3 pounds per week while experiencing significant health improvements. To help you get started for the NEW YEAR, use coupon code SAVE-20%-TODAY for a 20% discount.

  Visit our website now at https://bit.ly/elebands and embrace the Elebands experience.

  Let Elebands be your partner in achieving a fit and healthy lifestyle. Start your transformation today!

  Warm regards,

  Theresa Smith
  Brand Ambassador
  Elebands USA

  Visit our website NOW! https://bit.ly/elebands

 18. Hello,

  Do you sometimes find yourself in a tug of war between work and fitness? We have the perfect solution for you – Elebands!

  Elebands offers ultra-thin, fashionable all day wearable body weight bands that seamlessly integrate into your daily routine. Burn up to 1,500 calories a day by simply wearing our bands on your wrist, ankle, and waist while you go about your normal day.

  The best part is we have full body weight sets ranging from 3lbs – 30lbs to ensure optimal results no matter what your fitness goals are.

  Plus! We have bands for sports, casual, and formal occasions that you can wear with any outfit, ensuring you stay stylish while achieving your fitness goals.

  With Elebands, you no longer have to choose between work and exercise. Our body weight bands enable you to lose weight and get fit regardless of your location or activity. Enjoy these instant benefits:

  1. Burn Calories: Effortlessly burn up to 1,500 calories daily, toning your body as you go about your day.

  2. Natural Weight Loss: Say goodbye to intense workouts and stressful diets. Elebands helps you lose weight naturally.

  3. Build Strength: Develop lean muscles and enhance your strength as you carry out your regular activities.

  Imagine achieving your dream body without stepping foot in a gym or following a strict diet plan. With Elebands, it’s possible.

  Many of our clients are losing 2-3 pounds per week while experiencing significant health improvements. To help you get started for the NEW YEAR, use coupon code SAVE-20%-TODAY for a 20% discount.

  Visit our website now at https://bit.ly/elebands-special and embrace the Elebands experience.

  Let Elebands be your partner in achieving a fit and healthy lifestyle. Start your transformation today!

  Warm regards,

  Theresa Smith
  Brand Ambassador
  Elebands USA

  Visit our website NOW! https://bit.ly/elebands-special

 19. Hey there,

  I wanted to reach out and let you know about our new service called Myaa Dialogue Agents, the latest breakthrough in artificial intelligence technology.

  Our Myaa Dialogue Agents have been engineered to handle a wide range of tasks, from making outbound telephone calls and taking inbound calls to booking appointments and providing top-notch customer service.

  The best part is, they possess all the capabilities of a skilled telemarketer, and more! These agents can seamlessly communicate with your customers without them even realizing they are speaking to an AI. It’s truly mind-blowing!

  To give you a taste of the extraordinary capabilities of Myaa Dialogue Agents, we are currently offering a free 30-day trial. However, please note that this offer is only valid until February 15th, so time is of the essence!

  To learn more about our AI Agents click here: https://bit.ly/myaa-voice-promo

  Just imagine the possibilities. Our Myaa Dialogue Agents are already helping businesses like yours, resulting in significant savings of thousands of dollars on overhead costs.

  In fact, the demand for Myaa Dialogue Agents has been so overwhelming that we had to triple our staff just to keep up! However, due to the custom programming required for each agent, we can currently only produce around 20 per week.

  Remember, our free 30-day trial won’t last forever. Get started now: https://bit.ly/myaa-voice-promo

  To your future success,

  Chloe Smith

 20. Hey,

  This Feb I’ll get you on 3 podcasts/mo + 15 professionally edited short-form videos for social media (from the podcasts) + 3 features in online publications/mo – done for you.

  We’ve helped 37 clients do just that to build their thought leadership in their specific industry which has helped them:

  – Generate more appointments
  – Close at a higher % (Because they built authority before the meeting even started)
  – Charge higher amounts because people view their company as a premium option

  Interested? We are raising our service by 30 % on Feb 29th, but if we chat before then, you’ll be locked in at the current amount. We can chat here:

  https://bit.ly/empathyfirm-30-minute-meeting

  Best,
  Grant

  PS – I will not see your response so if you have a question, book a time to chat (:

  N6565 Shorewood Hills Rd. Lake Mills WI, 53551
  Email unsubnow1@gmail.com with your website to “unsub” meaning you will not hear from me again.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من مأرب نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لإظهار العروض الترويجية التي تناسب اهتماماتك، وتعزيز تجربتك على موقعنا.
قبول
رفض